สตาร์ เอวีนิว ยึดมั่นแนวคิดเรื่องสร้างคุณภาพ
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนของคุณ

sustainable

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

เพราะเราเชื่อว่า อาคารพาณิชย์ และคอมมูนิตี้ธุรกิจที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ “เชียงใหม่”

“ เราจึงส่งต่อผ่านโครงการที่เราสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่าง ๆ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ”

สตาร์ เอวีนิว ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการมีจริยธรรม และความโปร่งใส รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งคํานึงถึงการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสตาร์ เอวีนิว จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน