Star Avenue

Privacy Policy Contact

ติดต่อขายที่ดิน

กรอกและส่งรายละเอียดที่ดินให้ครบถ้วน

  อัพโหลดเอกสาร

  กรุณาอัพโหลดไฟล์ ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 8 MB. (ประเภทไฟล์ gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, tif, zip, rar)

  เอกสารประกอบในการเสนอขายที่ดิน ดังนี้

  • รูปภาพที่ดิน
  • แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจน (แสดงเส้นทางถนนหลัก ถนนซอย)
  • ขนาดที่ดินรวมทั้งหมด และราคาเสนอขาย
  • สำเนาโฉนดที่ดิน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เห็นเลขที่โฉนดชัดเจน)
  • ระวางที่ดิน หรือ รูปที่ดิน (ขอคัดระวางได้ที่กรมที่ดิน)
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เสนอขายที่ดิน

  ** เพื่อให้สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาที่ดินได้อย่างรวดเร็ว กรุณานำส่งเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน **

  ข้อมูลที่ดินเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  captcha